SIMULATOR 

  Πρόγραμμα ERMELS 

  Πληροφορίες ERM - ELS

  Αίτηση ERMELS 

  Πιστοποίηση LOYD’S

ΠΕΜΕΝ

  Σκοπός

  Καταστατικό

  Γίνε μέλος

  Διοίκηση

  Ιστορικό

  Επικοινωνία

ΘΕΣΕΙΣ

  Δελτία Τύπου Ανακοινώσεις

  Οι θέσεις μας

  Αποφάσεις Γ.Σ

  Καταγγελίες

  Διεθνής δραστηριότητα

  Ομιλίες

 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  ΣΣΕ

  Ναυτεργατικές διαφορές

  ΝΑΤ- Κοινωνική Ασφάλιση

  Οίκος Ναύτη

  Απασχόληση - Ανεργία

  Εστία Ναυτικών - ΕΛΟΕΝ

  Φορολογία - Νομοθεσία

  Διεθνή  Νομοθεσία

  Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

  Γενική νομοθεσία

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΟΥ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΜΕΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΣ

  Αρχική   Χάρτης   Επικοινωνία

ΕΝΤΥΠΟ

 "ΕΝΩΣΗΣ"

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ"

ΠΑΜΕ-ΝΣΚ

ΚΛΑΔΙΚΕΣ

ΠΑΜΕ

ΠΕΣ - ΝΑΤ

ΝΑΥΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

e - ΠΕΜΕΝ

Πληροφορίες για την συμμετοχή

στα μαθήματα του

Engine-room Resource Management (ERM)

 

      1.

Η ΠΕΜΕΝ προχωράει στην συνεχή και διαρκή δημιουργία τμημάτων δωρεάν παρακολούθησης και άνευ κόστους συμμετοχής στην απόκτηση του πιστοποιητικού Engine-room Resource ManagementERM) για τα μέλη της. The PEMEN progresses in the continuous and constant creative department receive free and cost-free participation to the certificate Engine-room Resource Management for its members.

2.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΜΟΝΟ τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου. Participants can be ONLY the cash neatly members of the Association

3.

Η συμμετοχή και παρακολούθηση είναι ΔΩΡΕΑΝ και δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες. Participation and Monitoring is FREE and has none economically burden for participants.

4.

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή ατόμων που δεν είναι μέλη του Σωματείου μας. Prohibited the participation in any way for persons who are not members of our Association.

5.

Απαγορεύεται η συμμετοχή οποιουδήποτε μέλους ή μη μέλους με χρηματικό αντίτιμο. Prohibited the participation of any member or non-member with financial compensation

 

6.

Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό υπό την μορφή CD που περιέχει το σύνολο της πιστοποιημένης διδακτικής ύλης καθώς και μικρές εφαρμογές μηχανοστασίου υπό την μορφή video. Το σύνολο των εκπαιδευτικών σημειώσεων είναι στα Αγγλικά και στα Ελληνικά. During the course of the training, participants will receive educational materials in the form of CD that contains the entire certified curriculum and small engine faults applications in the form of video. The set of training notes are in English and Greek language.

7.

Η εκπαίδευση είναι πιστοποιημένη με βάση τον LOYDS REGISTER και την STCW 2010. The training is certified by the LOYD’S REGISTER and STCW 2010.

8.

Το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι το Transas 5000 ERM και οι εισηγητές είναι πιστοποιημένοι από την Transas Marine International. The software used is the Transas 5000 ERM and instructors are certified by the Transas Maritime International.

9.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι συνολικά 40 ώρες και διαρκεί 5 ημέρες με 8 ώρες ανά ημέρα. The training duration is a total of 40 hours and lasts 5 days with 8 hours per day.

10.

Η εκπαίδευση ξεκινά κάθε Δευτέρα και τελειώνει την Παρασκευή. Τα τμήματα είναι πρωινά - απογευματινά. The training starts on each Monday and ends on each Friday. Components are initially afternoon.

11.

Για σχετική ενημέρωση και προγραμματισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στέλνοντας σχετικό μήνυμα στο simulator@pemen.gr, ή τηλεφωνικά στα 210-4115260, 210-4123721, 210-4179144, ή στέλνοντας Fax: 210-4122606, καθημερινά 0900 – 1600. For related information and scheduling please contact sending relevant message at [email protected] , or telephone to 210-4115260, 210-4123721, 210-4179144 or send fax to Fax: 210-4122606, daily 0900 - 1600

12.

Ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει την δική του θέση (ΗΥ, οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι) και εκτελεί όλες τις εργασίες. Οι εργασίες χωρίζονται σε Main Engine, Electrical, Auxiliary. Each student has his own place (PC, monitor, keyboard, mouse) and performs all tasks. The exercises are divided into Main Engine, Electrical, Auxiliary faults.

13.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να τακτοποιήσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις στο Λογιστήριο, μέσω ΕΛΤΑ ή τραπεζικού λογαριασμού. Students can arrange their financial obligations in cashier PEMEN, via post or through bank account. 

14.

Τα δικαιολογητικά  που οφείλεται να αποστείλετε στην ΠΕΜΕΝ για την εγγραφή σας, μπορείτε να τα στείλετε στο simulator@pemen.gr σε μορφή PDF, να τα ταχυδρομήσετε στα γραφεία μας ή να τα καταθέσετε οι ίδιοι ή κάποιος αντιπρόσωπος σας. The supporting documents should send to PEMEN for recording, you can send them to [email protected] in format pdf or can be mailed to our offices or to submit themselves or by someone your agent.

15.

Η γραμματεία ΠΑΝΤΑ επαληθεύει την οριστική συμμετοχή σας την Πέμπτη πριν την εβδομάδα έναρξης του σεμιναρίου. The Secretariat ALWAYS verifies your final participation on the Thursday before the start week of the seminar.

16.

Το σύνολο των απουσιών που επιτρέπεται να κάνετε είναι το 10% του συνολικού κύκλου. The total number of absences permitted to do is 10% of the cycle total hours.