SIMULATOR 

  Πρόγραμμα ERMELS 

  Πληροφορίες ERM - ELS

  Αίτηση ERMELS 

  Πιστοποίηση LOYD’S

ΠΕΜΕΝ

  Σκοπός

  Καταστατικό

  Γίνε μέλος

  Διοίκηση

  Ιστορικό

  Επικοινωνία

ΘΕΣΕΙΣ

  Δελτία Τύπου Ανακοινώσεις

  Οι θέσεις μας

  Αποφάσεις Γ.Σ

  Καταγγελίες

  Διεθνής δραστηριότητα

  Ομιλίες

 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  ΣΣΕ

  Ναυτεργατικές διαφορές

  ΝΑΤ- Κοινωνική Ασφάλιση

  Οίκος Ναύτη

  Απασχόληση - Ανεργία

  Εστία Ναυτικών - ΕΛΟΕΝ

  Φορολογία - Νομοθεσία

  Διεθνή  Νομοθεσία

  Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

  Γενική νομοθεσία

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΟΥ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΜΕΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΣ

  Αρχική   Χάρτης   Επικοινωνία

ΕΝΤΥΠΟ

 "ΕΝΩΣΗΣ"

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ"

ΠΑΜΕ

ΠΕΣ - ΝΑΤ

ΝΑΥΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

e - ΠΕΜΕΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της

ΠΕΜΕΝ

Τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμό 3062/2009

απόφαση Πρωτοδικείου Πειραιά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Γενικά

Άρθρο 1ο

Ίδρυση – Τίτλος – Έδρα

 1.-Ο από τον Ιανουάριο 1901 ιδρυθείς Ατμομηχανουργικός Σύνδεσμος ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ», αναγνωρίστηκε ως επαγγελματικό σωματείο σε Ταμείο Αλληλοβοηθείας με την υπ’αριθμό 31/2.2.1919 απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιώς και με τον τίτλο «Πανελλήνιος Ένωσις Μηχανικών Εμπορικών Ατμοπλοίων». Με την υπ’αριθμό 740/28.10.1920 απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιώς μετονομάσθηκε σε «Πανελλήνιον Ένωσιν Μηχανικών των Εμπορικών Ατμοπλοίων και Βιομηχανικών εργοστασίων» και με την υπ’αριθμό 1242/19.4.1940 μετονομάσθηκε σε «Πανελλήνιον Ένωσιν Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού».

2.-Διατηρούμενου του τελευταίου τίτλου, η «Πανελλήνιος Ένωσις Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού», με έδρα τον Πειραιά (Μπουμπουλίνας 21), διέπεται στο εξής από τα άρθρα του παρόντος Καταστατικού.

3.-Χάριν συντομίας η «Πανελλήνιος Ένωσις Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού» είναι δυνατόν να λέγεται και ΠΕΜΕΝ.

 

Άρθρο 2ο

Σκοποί

          Σκοποί της ΠΕΜΕΝ είναι:

α) Η συνένωση και η εκπροσώπηση των μηχανικών Ε.Ν. κάθε τάξης, ειδικότητας και πτυχίου σε ένα μαζικό και αδιαίρετο σωματείο, την ΠΕΜΕΝ, ανεξάρτητα από θρησκευτικές, φυλετικές, φιλοσοφικές και πολιτικές διαφορές και διακρίσεις, η καλλιέργεια μεταξύ αυτών του πνεύματος της εργατικής αλληλεγγύης και της συναδελφικής συμπαράστασης.

β) Η συμβολή και διεκδίκηση των συμφερόντων της εργατικής τάξης, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

γ) Να αντιπαλεύει την γραμμή της ταξικής συνεργασίας που υπονομέυει τα συμφέροντα των μελών της και υπηρετεί τις επιδιώξεις του κεφαλαίου.

δ)Η μελέτη, προβολή και προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών και θεσμικών επαγγελματικών συμφερόντων των εργαζομένων στον κλάδο.

ε)Η υπεράσπιση του δικαιώματος της συνδικαλιστικής ελευθερίας και η συσπείρωση γύρω από το αντιπροσωπευτικό συνδικαλιστικό όργανο όπως και η υπεράσπιση του δικαιώματος της απεργίας.

στ)Η βελτίωση της επαγγελματικής καταστάσεως των μηχανικών Ε.Ν. και η επιδίωξη της νομοθετικής κατοχύρωσης των διεπόντων την επαγγελματική τους εξέλιξη και την αναγνώριση της συμβολής τους στον εθνικό πλουτοπαραγωγικό κλάδο, την Εμπορική Ναυτιλία.

ζ)Η προσπάθεια εξασφάλισης εργασίας στα μέλη της ΠΕΜΕΝ και της κατά σειρά ναυτολόγησης τους.

η)Η καλλιέργεια ανταπόκρισης και συνεργασίας με τις ναυτεργατικές οργανώσεις της χώρας μας και της αλλοδαπής και η συνεργασία με ελληνικές και διεθνείς εργατικές ενώσεις και οργανισμούς, τον συντονισμό των αγώνων για τη θεμελίωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

θ)Η αποτελεσματική εκπροσώπηση όλων των μηχανικών κάθε βαθμού, ειδικότητας και προσόντων στις Διοικητικές και Δικαστικές Αρχές, ελληνικές και αλλοδαπές, στους οργανισμούς, ιδρύματα, επιτροπές, Συνέδρια, Ασφαλιστικά Ταμεία κ.λ.π. στις σχέσεις με τις κάθε βαθμού ναυτεργατικές και γενικά εργατικές οργανώσεις ελληνικές και αλλοδαπές.

ι)Γενικώς η εξύψωση του κοινωνικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών της ΠΕΜΕΝ.

 

Άρθρο 3ο

Μέσα

          Για την πραγματοποίηση των σκοπών και την κάλυψη των αναγκών της η ΠΕΜΕΝ χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο και επιβαλλόμενο νόμιμο και ηθικό μέσο.

          Ενδεικτικά αναφέρονται στο καταστατικό τα επόμενα:

α) Πρωταρχικό μέσο αποτελεί η ίδια η δύναμη και η συμβολή των μελών της ΠΕΜΕΝ με την ολόπλευρη συμμετοχή στη ζωή και τη δράση του σωματείου μας.

β) Η έκδοση του δημοσιογραφικού οργάνου της ΠΕΜΕΝ, η έκδοση άλλων εντύπων, καθώς και η λειτουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας και ταχυδρομείου με σκοπό την συνδικαλιστική ενημέρωση, την επαγγελματική ενημέρωση, την εγκυκλοπαιδική μόρφωση των μελών, καθώς και για την προβολή των αιτημάτων και προβλημάτων του κλάδου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

γ)Ίδρυση βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου της ΠΕΜΕΝ όπως και η οργάνωση διαλέξεων και φροντιστηρίων.

δ)Μελέτη και επιμέλεια για την προσαρμογή της ναυτεργατικής νομοθεσίας στις σύγχρονες αρχές και θεσμούς που έχουν γίνει δεκτές από τη νομοθεσία των προηγμένων λαών που διατηρούν εμπορική ναυτιλία και από Διεθνείς Συμβάσεις και Οργανισμούς.

ε) Με την ίδρυση παραρτημάτων της ΠΕΜΕΝ στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας, το διορισμό αντιπροσώπων της σε λιμάνια του εσωτερικού και εξωτερικού, με την δημιουργία συνδικαλιστικών εκπροσώπων της στα καράβια και κάθε άλλο οργανωτικό μέτρο που κρίνεται κατάλληλο για την πραγματοποίηση των σκοπών της ΠΕΜΕΝ.

στ) Με την ίδρυση ταμείου αγώνα στο οποίο τα μέλη θα μπορούν να εισφέρουν την έκτακτη προαιρετική εισφορά τους για την επιτυχία του εκάστοτε διεξαγόμενου αγώνα.

 

Άρθρο 4ο

Οικονομικοί Πόροι

          Οικονομικοί πόροι της ΠΕΜΕΝ είναι τα ποσά που εισπράττονται από τα δικαιώματα εγγραφής και τις συνδρομές των μελών της. Επίσης, οι κατά το άρθρο 35 εκχωρήσεις των Εκτελεστικών, οι δωρεές και οι έκτακτες εισφορές μηχανικών ή άλλων προσώπων, τα εισοδήματα από τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης, οι εισπράξεις από τις διαφημίσεις του δημοσιογραφικού οργάνου, καθώς και ενδεχόμενες ενισχύσεις ή κληρονομιές κ.λ.π.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Περί Μελών

Άρθρο 5ο

Μέλη

α)Μέλη της ΠΕΜΕΝ μπορούν να γίνουν όλοι οι κάτοχοι ελληνικού διπλώματος μηχανικοί Ε.Ν., ή διπλώματος που να αναγνωρίζεται από την Ελλάδα, κάθε βαθμού, κατηγορίας και ειδικότητας.

β) Οι σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ).

γ)Οι δόκιμοι μηχανικοί Ε.Ν., απόφοιτοι δημοσίων ή ιδιωτικών σχολών Ε.Ν. αναγνωρισμένων από το κράτος.

δ)Οι μηχανικοί ειδικότητας ψυκτικού, που είναι κάτοχοι, αντίστοιχου αναγνωρισμένου πτυχίου ή διπλώματος.

          Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές καθιερώσουν και άλλα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας μηχανικών εκτός των ήδη υπαρχόντων, οι κάτοχοι αυτών μπορούν επίσης να γράφονται μέλη της ΠΕΜΕΝ.

 

Άρθρο 6ο

Τρόπος εγγραφής

1.-Η εγγραφή πραγματοποιείται με αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Δ.Σ. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός και μητρός, τον τόπο και τον χρόνο γεννήσεως, την μόνιμη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό και την τάξη του διπλώματος, τον αριθμό Μητρώου Εργατών Θαλάσσης (ΜΕΘ) ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να βεβαιώνει τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, τον αριθμό τηλεφώνου της κατοικίας του.

2.-Η αίτηση εγγραφής πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από απόδειξη καταβολής του ποσού δικαιώματος εγγραφής.

3.-Κατά την εγγραφή πρέπει να επιδεικνύεται το δίπλωμα ή το ναυτικό φυλλάδιο και να κατατίθεται αντίγραφο.

4.- Για τους σπουδαστές των ΑΕΝ κατατίθεται αντίγραφο των στοιχείων τους που αναγράφονται στη σχετική σελίδα του Εγχειριδίου Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης επί πλοίου (ΚΕΠ Ι ή ΚΕΠ ΙΙ), σε περίπτωση αλλαγής της νομοθεσίας να βεβαιώνονται τα στοιχεία τους από άλλο δημόσιο έγγραφο.

5.-Η έγκριση της αίτησης είναι υποχρεωτική για το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός αν ο Μηχανικός που ζητά την εγγραφή του, αποδεδειγμένα ενεργεί σε βάρος της ΠΕΜΕΝ. Σ’αυτή την περίπτωση το Δ.Σ. απορρίπτει την αίτηση εγγραφής, είναι υποχρεωμένο όμως στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση να φέρει το θέμα και ν’αποφασίσει οριστικά η Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 7ο

Υποχρεώσεις Μελών.

          Κάθε μέλος υποχρεούται:

α)Να εφοδιαστεί με το Καταστατικό και Ταυτότητα μέλους, στο οποίο θα περιέχεται η φωτογραφία του, σφραγισμένη με την σφραγίδα της ΠΕΜΕΝ και θεωρημένη με την υπογραφή του Προέδρου και στο οποίο θα σημειούνται οι συνδρομές προς την Ένωση.

β)Να ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές της συναδελφικότητας και της αλληλεγγύης. Να εργάζεται οπουδήποτε και αν βρίσκεται για τη διάδοση, προάσπιση και προώθηση των Σκοπών της Ένωσης. Να συμμετέχει σε κάθε εκδήλωση της Ένωσης και σε κάθε Επιτροπή που καλείται. Να μην απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις Γενικές Συνελεύσεις.

γ)Να πληρώνει τακτικά την συνδρομή του προς την Ένωση, να ασκεί το δικαίωμα του εκλέγειν, να πειθαρχεί στις αποφάσεις της πλειοψηφίας, έστω κι αν διαφώνησε, σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές λειτουργίας της Ένωσης και του Καταστατικού της.

δ)Να αποστέλλει στην Ένωση την εκάστοτε μόνιμη ταχυδρομική του διεύθυνση και να θέτει δείγμα υπογραφής στην ατομική του καρτέλα, που φυλάσσεται στην ΠΕΜΕΝ.

 

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα Μελών

1.-Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να παίρνει μέρος σ’όλες τις εκδηλώσεις της ΠΕΜΕΝ, να ζητά υπεύθυνα γνώμη για κάθε επαγγελματικό θέμα που τον απασχολεί, να ζητά την ηθική συμπαράσταση στα επαγγελματικά του προβλήματα, να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις  με το δικαίωμα του λόγου και της ψήφου, καθώς επίσης να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα ή Επιτροπές της σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού.

2.-Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρεί από την ΠΕΜΕΝ ύστερα από αίτηση του και εφ’όσον έχει καταβάλλει τις συνδρομές του μέχρι λήξεως του μήνα, ζητά την διαγραφή του.

3.-Κατ’ εξαίρεση οι Δόκιμοι Μηχανικοί μέλη της ΠΕΜΕΝ δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι πριν συμπληρώσουν το 21ο έτος της ηλικίας τους και αφού έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο ως μέλη της ΠΕΜΕΝ και 6 μήνες θαλάσσια υπηρεσία.

 

Άρθρο 9ο

Οικονομικές υποχρεώσεις μελών.

1.-Κάθε Μηχανικός που γράφεται μέλος της ΠΕΜΕΝ υποχρεούται να καταβάλλει:

·        Το δικαίωμα εγγραφής που καθορίζεται στο 1% του Βασικού Μισθού της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων αντίστοιχα του πτυχίου ή διπλώματος που κατέχει κατά το διάστημα εγγραφής, περιλαμβάνει την αξία του Καταστατικού και Ταυτότητας.

·        Η μηνιαία συνδρομή ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και αρχίζει από τον μήνα της εγγραφής του.

·        Στο ποσό της συνδρομής του περιλαμβάνεται και η αξία του δημοσιογραφικού οργάνου. Τα ποσά αυτά είναι δυνατόν να αυξομειωθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ’όσον εγκριθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2.-Οι συνδρομές υπολογίζονται στην αρχή κάθε χρόνου.

3.-Κάθε μέλος, που καθυστερεί συνδρομές περισσότερο από δύο χρόνια, δεν έχει το δικαίωμα του λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις, ούτε και το δικαίωμα ψήφου σ’αυτές. Επίσης και το δικαίωμα του εκλέγειν.

4.-Κάθε μέλος που καθυστερεί τις συνδρομές του περισσότερο από ένα χρόνο δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

5.-Για χρόνο στρατεύσεως δεν καταβάλλονται συνδρομές

 

 ---------------------------------------------

 Κεφάλαιο Γ’

Όργανα

(Γενική Συνέλευση – Διοικητικό  Συμβούλιο)

 

Άρθρο 12ο

Όργανα Διοίκησης

          Διοικητικά όργανα της ΠΕΜΕΝ είναι η Γενική Συνέλευση των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο, τα Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

Άρθρο 13ο

Γενική Συνέλευση

1.-Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της ΠΕΜΕΝ και έχει την εξουσία να αποφασίζει για κάθε τι που αφορά την ΠΕΜΕΝ.

          Στις Γενικές Συνελεύσεις δεν μπορούν να συμμετέχουν ούτε να παίρνουν μέρος στη συζήτηση και την ψηφοφορία μέλη που δεν είναι οικονομικά εντάξει και δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους από το άρθρο 9 του Καταστατικού.

2.-Απαγορεύεται να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις πρόσωπα που δεν είναι μέλη της ΠΕΜΕΝ. Μπορούν όμως να παρευρίσκονται οι υπάλληλοι της ΠΕΜΕΝ και Νομικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι του Τύπου, Διοικήσεις ανωτέρων συνδικαλιστικών οργανώσεων και διεθνείς συνδικαλιστικές αντιπροσωπείες με απόφαση – πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου μας.

3.-Σε περίπτωση που κάποια Γενική Συνέλευση παρατείνεται επί μακρό χρονικό διάστημα είναι δυνατόν να διακοπεί η Γενική Συνέλευση ύστερα από απόφασή της και να συνεχιστεί σε τόπο και χρόνο που η ίδια θα αποφασίσει.

 

 

Άρθρο 14ο

Σύγκλιση Συνελεύσεων

1.-Τα μέλη της ΠΕΜΕΝ συγκαλούνται σε τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

2.-Τακτικές συνελεύσεις συγκαλούνται δύο (2) κάθε χρόνο. Τον μήνα Μάρτη η 1η Τακτική Γενική Συνέλευση και τον μήνα Νοέμβρη η 2η Τακτική Γενική Συνέλευση.

3.-Κατά τον χρόνο λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται και μία ακόμη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΠΕΜΕΝ με θέμα την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια των αρχαιρεσιών και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΜΕΝ.

          Στο θέμα αυτό συμπεριλαμβάνεται και κάθε ζήτημα που θα έχει άμεση και ουσιώδη σχέση με τη διαδικασία που σύμφωνα με το καταστατικό εφαρμόζει η Εφορευτική Επιτροπή κατά τις αρχαιρεσίες.

4.-Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν τα μέλη που αποτελούν το 1/20 των οικονομικά εντάξει προς την ΠΕΜΕΝ μελών, οπότε η Διοίκηση υποχρεούται να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μέσα σε 30 ημέρες.

          Σε περίπτωση που η Διοίκηση δεν συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα στην πιο πάνω προθεσμία εφαρμόζεται το άρθρο 96 του Α.Κ. Στην αίτηση για την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα που το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να περιλάβει στην πρόσκληση.

5.-Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική, είτε έκτακτη, καλείται με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση, 15 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, μπαίνει στον χώρο ανακοινώσεων των γραφείων της ΠΕΜΕΝ και δημοσιεύεται σε 2 καθημερινές εφημερίδες των Αθηνών. Επίσης η πρόσκληση δημοσιεύεται και στο δημοσιογραφικό όργανο της ΠΕΜΕΝ, εφ’ όσον τούτο είναι δυνατό, 15 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Επίσης προπαγανδίζεται και με κάθε άλλο προσφερόμενο μέσο μαζικής ενημέρωσης που κρίνεται πρόσφορο για την καλύτερη ενημέρωση των μελών.

6.-Στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης αναγράφεται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της Συνέλευσης, αν είναι τακτική ή έκτακτη και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

7.-Δεν μπορεί να γίνει συζήτηση και είναι απολύτως άκυρη κάθε απόφαση πάνω σε θέματα που δεν αναγράφονται στην πρόσκληση. Εκτός από θέματα που με απόφαση της ίδιας της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζεται να εξετασθούν ως επείγοντα.

8.-Κάθε οικονομικά εντάξει μέλος της Ένωσης έχει το δικαίωμα μέχρι της 31ης Ιανουαρίου  ή της 30ης Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να μπει στα θέματα της αμέσως επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης οποιοδήποτε θέμα θελήσει. Η αίτηση αυτή γίνεται γραπτή και αναφέρει επί ποινή ακυρότητας ακριβή διεύθυνση κατοικίας μέσα στην περιοχή Αθηνών – Πειραιώς ή αντίκλητο πρόσωπό του μέσα στην ίδια περιοχή, προκειμένου να δοθεί τυχόν απάντηση. Πρέπει, επίσης απαραίτητα ν’αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν την συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος.

          Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο ν’ αποφασίσει αν θα βάλει ή όχι το θέμα στην αμέσως επόμενη Συνέλευση. Έχει το δικαίωμα όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να απορρίψει την αίτηση, είναι όμως υποχρεωμένο να ανακοινώσει τους λόγους για την απόρριψη στον ενδιαφερόμενο ή στον αντίκλητό του 25 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση κι αν αυτός δεν ικανοποιηθεί μπορεί να ζητήσει εγγράφως εκ νέου την παραπομπή της αίτησής του στην πρώτη Γενική Συνέλευση οπότε μπορεί να αποφασίσει αυτή τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη συζήτηση του θέματος. Αίτηση για συζήτηση του θέματος που υπογράφεται από το 1/25 των ταμειακά εντάξει μελών είναι υποχρεωτική για το Διοικητικό Συμβούλιο.

9.-Υποχρεωτικά θέματα για την τακτική συνέλευση του Μαρτίου είναι:

α) Οικονομικός Απολογισμός και προϋπολογισμός.

β) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

γ)Προγραμματισμός και απολογισμός δράσης, που συντάσσει περιληπτικά το Διοικητικό Συμβούλιο, και:

δ)Ψηφοφορία για την έγκριση ή όχι όλων των πιο πάνω θεμάτων.

10.-Θέματα υποχρεωτικά για την τακτική συνέλευση του μήνα Νοέμβρη είναι:

α)Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής.

β)Προγραμματισμός και απολογισμός δράσης που συντάσσει περιληπτικά το Δ.Σ.

γ) Ψηφοφορία για την έγκριση ή όχι του εδαφίου Β’, του παρόντος.

 

------------------------------------------------

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

 

Άρθρο 37ο

 

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου – Αντιπροσώπων

1.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με καθολική μυστική ψηφοφορία των ταμειακά εντάξει μελών. Τα μέλη τα οποία κατοικούν ή διαμένουν μέσα στην περιφέρεια της πρώην Διοίκησης Πρωτευούσης, ψηφίζουν προσερχόμενα αυτοπρόσωπα στον τόπο της ψηφοφορίας. Τα μέλη, που κατοικούν ή διαμένουν εκτός της πιο πάνω περιφέρειας ή βρίσκονται στο εξωτερικό, ψηφίζουν με συστημένο γράμμα. Απαγορεύεται η ψηφοφορία με αντιπρόσωπο.

2.-Αντιπρόσωποι της ΠΕΜΕΝ για τα πάσης φύσεως σώματα ή όργανα (συνέδρια, Διοικήσεις κ.λ.π.) του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πειραιά, της ΠΝΟ και οιανδήποτε άλλων ελληνικών ή διεθνών συνδικαλιστικών οργάνων, θεωρούνται αυτοδικαίως και χωρίς υποχρέωση ιδιαίτερης εκλογικής διαδικασίας τα εκλεγμένα για το Διοικητικό Συμβούλιο, τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση που δικαιολογημένα κωλύονται τα παραπάνω μέλη να εκπροσωπήσουν την ΠΕΜΕΝ ή ο αριθμός των αντιπροσώπων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των εκλεγμένων τακτικών ή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ορίζει τους αντικαταστάτες αυτών και συμπληρώνει τον αριθμό με βάση το ποσοστό που πήρε ο κάθε συνδυασμός.

          Σε περίπτωση που δεν δέχονται να συμπληρώσουν οι άλλοι συνδυασμοί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει άλλους αντιπροσώπους. Τα μέλη αυτά πρέπει να είναι ταμειακά εντάξει και να έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

3.-Η εκλογή όλων των υποψηφίων πραγματοποιείται απ’ευθείας από τα εντός και εκτός της Ελλάδας μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, για τα αξιώματα και τις ιδιότητες που έθεσαν υποψηφιότητα.

 

-----------------------------------------------

 

 

Άρθρο 40ο

 

Αρχαιρεσίες

1.- Οι αρχαιρεσίες γίνονται και τα αποτελέσματα εξάγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

          Το αναλογικό σύστημα θα ισχύει όταν πάρουν μέρος στις αρχαιρεσίες περισσότεροι από έναν συνδυασμό.

2.-Ψηφοδέλτιο που θα έχει διαγραφές υποψηφίων του προτεινόμενου συνδυασμού κηρύσσεται άκυρο.

3.-Η ψήφος του ψηφοφόρου μέλους της ΠΕΜΕΝ υπέρ του συνδυασμού της προτίμησης του γίνεται με τη σημείωση του σημείου του σταυρού μέσα στο τετραγωνίδιο που είναι στην κορυφή του πλαισίου του συνδυασμού αυτού. Ο σταυρός αυτός θα υπολογίζεται στον αριθμό των ψήφων που παίρνει ο συνδυασμός. Η προτίμηση του ψηφοφόρου υπέρ των υποψηφίων του συνδυασμού θα γίνεται με την σημείωση ενός σταυρού στο όνομα του τιμώμενου υποψηφίου παραπλεύρως του ονόματος. Ο σταυρός αυτός θα υπολογίζεται στον αριθμό των ψήφων που παίρνει ο κάθε υποψήφιος του συνδυασμού.

4.-Η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων που παίρνει ο καθένας συνδυασμός από τους καταχωρημένους στο ψηφοδέλτιο και ο καθένας μεμονωμένος υποψήφιος. Στην αιτιολογημένη κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής ανήκει η εγκυρότητα ή ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

          Βασική αρχή στην κρίση της για την εγκυρότητα θα είναι η διαφύλαξη του απόρρητου της ψήφου και η τήρηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού. Αφού τελειώσει η διαλογή των ψηφοδελτίων και η μέτρηση των σταυρών η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζει το γεγονός του τέλους της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων και των σταυρών που πήρε ο κάθε συνδυασμός όπως και ο κάθε υποψήφιος του συνδυασμού και ο καθένας μεμονωμένος υποψήφιος.

5.-Η κατανομή των εδρών γίνεται με βάση το εκλογικό μέτρο. Το εκλογικό μέτρο βρίσκεται από τη διαίρεση του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής σε ακέραιο αριθμό αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που πήρε.

          Ο μεμονωμένος υποψήφιος που πήρε ίσες ή και περισσότερες ψήφους από το εκλογικό μέτρο εκλέγεται. Αν μείνουν έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη κατανομή γίνεται και δεύτερη κατανομή στην οποία συμμετέχουν όλοι οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι. Την έδρα ή τις έδρες που απομένουν προς συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν οι συνδυασμοί ή ο μεμονωμένος υποψήφιος που εμφανίζουν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων ή το μεγαλύτερο υπόλοιπο από την πρώτη κατανομή.

          Αν υπάρχουν ίσοι αριθμοί ψήφων ή ίσα υπόλοιπα γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.

6.- Τις έδρες που σύμφωνα με τα παραπάνω αναλογούν σε καθένα συνδυασμό καταλαμβάνουν εκείνοι από τους υποψηφίους που συγκροτούν το συνδυασμό και που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας 2 ή και περισσότερων υποψηφίων γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Οι μη εκλεγόμενοι από το συνδυασμό λογίζονται ως αναπληρωματικοί κατά σειρά προτίμησης, των τακτικών του αυτού συνδυασμού.

7.-Για τα γεγονότα της ευρέσεως του εκλογικού μέτρου και της κατανομής των εδρών μεταξύ των συνδυασμών και των υποψηφίων συντάσσεται πρακτικό από την Εφορευτική Επιτροπή στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των επιτυχόντων Διοικητικών Συμβούλων και των συνδυασμών στους οποίους ανήκουν όπως και των τυχόν επιτυχόντων μεμονωμένων Διοικητικών Συμβούλων.

          Βάση δε των αποτελεσμάτων αυτών προβαίνει και στην ανακήρυξη των επιτυχόντων Διοικητικών Συμβούλων.